• PURNIMA KUSHWAHA(94.4%)

  • AYUSHI(91.6%)

  • SANA SADIQUA(91.2%)

  • ANURAG(92.8%)

  • SMRITI(87.2%)

  • VISHNUPRIYA(86.6%)