• Sanskriti Sharma (PCM-97%)

  • Anshika R. Srivastava (PCB-94.6%)

  • Sakshi Yadav (Comm.-94.2%)

  • Tenzin Lhatso (Hum.-93.4%)