• Sanskar Sharma (97.60%)

  • Divyanshi Singh (97.60%)

  • Abdullah (97.00%)

  • Unnati Chaurasia (96.20%)

  • Raj Jaiswal (96.40%)